Κρατική Φοιτητική Μέριμνα- Τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων: 31 Μαρτίου 2016

Print

Από το ακαδημαϊκό έτος 2015- 16, βάσει των προνοιών του περί Κρατικής Φοιτητικής Μέριμνας Νόμου του 2015, οι οικογένειες των φοιτητών μπορούν να λαμβάνουν, υπό προϋποθέσεις, δύο μορφές οικονομικής στήριξης: Φοιτητική Χορηγία και Φοιτητικά Επιδόματα.

Η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας υπενθυμίζει τους φοιτητές ότι η τελευταία ημέρα υποβολής αίτησης για την Κρατική Φοιτητική Μέριμνα είναι η 31η Μαρτίου 2016.

Οι σχετικές βεβαιώσεις που χρειάζονται για την υποβολή αίτησης, ετοιμάζονται από το Frederick Institute of Technology, και κατάλογοι με αριθμούς εγγραφής των φοιτητών που έχουν ετοιμαστεί οι βεβαιώσεις τους, αναρτώνται στη Λευκωσία στην πινακίδα ανακοινώσεων απέναντι από το ταμείο και στη Λεμεσό στο Γραφείο Σπουδών.

Φοιτητές οι οποίοι δεν συμπεριλαμβάνονται στους καταλόγους, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν άμεσα με το ταμείο.

Thursday the 1st.

@2020 Frederick Institute of Technology | Privacy Policy