Προκήρυξη υποτροφιών Frederick Institute of Technology σε συνεργασία με την εταιρία Cablenet για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22

Print

Το Frederick Institute of Technology προκηρύσσει σε συνεργασία με την εταιρεία Cablenet Communication Systems Plc (που για σκοπούς της παρούσας Συμφωνίας θα καλείται ως ‘’Cablenet’’) πέντε (5) μερικές υποτροφίες διδάκτρων με δυνατότητα ανανέωσής τους για όλη τη διάρκεια φοίτησης. Οι υποτροφίες θα παραχωρηθούν με βάση οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια, καθώς και τις ακαδημαϊκές επιδόσεις των ενδιαφερομένων.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να μελετήσουν προσεκτικά το κείμενο της παρούσας προκήρυξης, και ειδικότερα στους όρους και προϋποθέσεις χορήγησης των υποτροφιών, και να βεβαιωθούν πως πληρούν τα κριτήρια πριν τη συμπλήρωση και υποβολή της αίτησης.

Για περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινήσεις, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επικοινωνήσουν με το Γραφείο Εισδοχής του Frederick Institute of Technology στο email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ή στα τηλέφωνα 22394394 (Λευκωσία), 25730975 (Λεμεσός).

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

Για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 (Περίοδος Εισδοχής: Χειμερινό Εξάμηνο / Fall Semester 2021) θα παραχωρηθούν πέντε (5) μερικές υποτροφίες διδάκτρων για φοίτηση στο πρόγραμμα σπουδών Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Ηλεκτρολογικών Συστημάτων (Δίπλωμα – Διετής Φοίτηση) με μέγιστο ύψος υποτροφίας €1200 (Χίλια διακόσια Ευρώ). Το ποσό για την υποτροφία θα αντιστοιχεί με €20 ανά ECTS. (Ενδεικτικά, φοιτητές πλήρους φοίτησης οι οποίοι εγγράφονται σε 60 ECTS στη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους θα λάβουν συνολική υποτροφία €1200.) Τα ποσά υποτροφίας ισχύουν για το 1ο ακαδημαϊκό έτος (2 ακαδημαϊκά εξάμηνα) και  θα εξακολουθούν να ισχύουν για τη διάρκεια των σπουδών στο πρόγραμμα, εφόσον πληρούνται τα κριτήρια συνέχισης παροχής τηςυποτροφίας.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

Μετά το ακαδημαϊκό έτος 2021 – 2022, η κάθε υποτροφία θα ανανεώνεται ανά εξάμηνο εφόσον η συνολική επίδοση (Σ.Σ.Μ.Ο.Β.) του/της φοιτητή/φοιτήτριας κατά το προηγούμενο ακαδημαϊκό εξάμηνο είναι τουλάχιστον 2.00/4.00 και νοουμένου ότι ο/η φοιτητής/φοιτήτρια συνεχίζει να εργοδοτείται από την εταιρεία Cablenet.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

1. Οι υποτροφίες παραχωρούνται νοουμένου ότι οι ενδιαφερόμενοι πληρούν τα κριτήρια εισδοχής του προγράμματος σπουδών.
2. Το άτομο που θα λαμβάνει την υποτροφία θα εργοδοτηθεί από την Cablenet και θα πρέπει να εργάζεται παράλληλα με τις σπουδές του στην εταιρία σε πλήρη απασχόληση σε θέση συναφή με τον κλάδο σπουδών. Η εργοδότηση στην Cablenet θα γίνεται μετά από συνέντευξη. Διευκρινίζεται ότι υπάρχει δοκιμαστική περίοδος αξιολόγησης. Η Δοκιμαστική Περίοδος καθορίζεται σε (6) έξι μήνες από την ημερομηνία εργοδότησης. Κατά τη διάρκεια της Δοκιμαστικής Περιόδου, ο Εργοδότης έχει το δικαίωμα να τερματίσει οποιαδήποτε στιγμή τις υπηρεσίες του Εργοδοτουμένου κατά την απόλυτη κρίση του. Νοείται ότι σε περίπτωση που κρίνεται σκόπιμο από τον Εργοδότη, η Δοκιμαστική Περίοδος μπορεί να παραταθεί μέχρι και (12) δώδεκα μήνες κατά την απόλυτη κρίση του Εργοδότη. Μετά τη συμπλήρωση της Δοκιμαστικής Περιόδου και νοουμένου ότι η απόδοση του Εργοδοτουμένου κριθεί ικανοποιητική από τον Εργοδότη θα επικυρωθεί ο διορισμός του.
2.1.Για να είναι δυνατή η εργοδότηση στην Cablenet μέσω του πιο πάνω σχεδίου υποτροφιών, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να πληρούν τα πιο κάτω:

 • Έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους
 • Είναι κάτοχοι Κυπριακής Άδειας Οδήγησης
 • Είναι κάτοχοι Πιστοποιητικού Λευκού Ποινικού Μητρώου
 • Είναι κάτοχοι Απολυτηρίου Στρατού ή/και να έχουν ολοκληρωθεί οι υποχρεώσεις προς την Εθνική Φρουρά.
 • Έχουν καλή γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας

3.  Σε περίπτωση τερματισμού της απασχόλησης ή σε περίπτωση οικειοθελούς αποχώρησης  τερματίζεται άμεσα η υποτροφία και ο εργοδοτούμενος θα επιστρέφει πλήρως το ποσό που έχει ήδη καταβληθεί από την Cablenet για σκοπούς υποτροφίας. Η αποκοπή του εν λόγω ποσού θα γίνεται απευθείας από το τελευταίο μισθολόγιο του εργοδοτούμενου και σε περίπτωση υπολειπόμενου ποσού θα πρέπει να καταβάλλεται ολόκληρο το υπολειπόμενο ποσό πίσω στην Cablenet από τον εργοδοτούμενο εντός 30 ημερών από την τελευταία ημέρα εργοδότησης του.
3.1. Οι υπηρεσίες του Εργοδοτουμένου μπορούν να τερματιστούν κάτω από τις ακόλουθες περιστάσεις:
(α) Με άμεση ισχύ οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της Δοκιμαστικής Περιόδου.
(β) Από τον Εργοδότη, άμεσα και χωρίς προειδοποίηση και χωρίς οποιαδήποτε υποχρέωση ή ευθύνη προς τον Εργοδοτούμενο, αν ο Εργοδοτούμενος:

 • Διαπράξει σοβαρή ή συνεχή παράβαση των όρων και προνοιών που αναφέρονται στο παρόν συμφωνητικό.
 • Συμπεριφερθεί απρεπώς προς προϊσταμένους ή υφισταμένους του ή προς συνεργάτες ή πελάτες του Εργοδότη.
 • Καταδικαστεί για οποιοδήποτε ποινικό αδίκημα το οποίο κατά την κρίση του Εργοδότη επηρεάζει τη θέση που κατέχει όπως αυτή καθορίζεται πιο πάνω ή επηρεάζει αρνητικά το όνομα και την καλή φήμη του Εργοδότη.
 • Καταστεί μόνιμα ανίκανος/η να εκτελεί τα καθήκοντα του λόγω ατυχήματος ή κακής υγείας. Για σκοπούς της παρούσας υποπαραγράφου, αδυναμία εκτέλεσης των καθηκόντων του Εργοδοτουμένου για έξι (6) συνεχείς μήνες ή συνολικά εννέα μήνες (9) σε οποιαδήποτε περίοδο δώδεκα (12) μηνών, θεωρείται μόνιμη ανικανότητα.
 • Επιδείξει διαγωγή η οποία καθιστά αδύνατη τη συνέχιση της εργασίας του με τον Εργοδότη.
 • Διαπράξει σοβαρό παράπτωμα κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του.

(γ) Από τον Εργοδότη για οποιοδήποτε από τους λόγους που αναφέρονται στο Άρθρο 5 του περί Τερματισμού Απασχολήσεως Νόμου 1967, ως ήθελε τροποποιηθεί από καιρού εις καιρό.
(δ) Από τον Εργοδοτούμενο, αφού προηγουμένως δώσει ένα (1) μήνα γραπτή προειδοποίηση στον Εργοδότη για την πρόθεση του να τερματίσει τις υπηρεσίες του.
4. Για τις υποτροφίες δικαίωμα αίτησης έχουν οι ενδιαφερόμενοι που κατέχουν την κυπριακή υπηκοότητα ή/και είναι πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
5. Οι υποτροφίες δεν έχουν αναδρομική ισχύ, ούτε μπορούν να συνδυαστούν με άλλες υποτροφίες ή εκπτώσεις που προσφέρει το Frederick Institute of Technology.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

Οι υποτροφίες θα παραχωρηθούν με βάση οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια, καθώς και τις ακαδημαϊκές επιδόσεις των ενδιαφερομένων

 1. Κατά κεφαλήν εισόδημα οικογένειας. Στον υπολογισμό του κατά κεφαλήν εισοδήματος λαμβάνονται υπόψη οι γονείς και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειας. (Ως εξαρτώμενα τέκνα υπολογίζονται τα τέκνα κάτω των 18 ετών, οι μαθητές, οι στρατιώτες και οι φοιτητές).

ΚΑΤΑΚΕΦΑΛΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑ - €

ΜΟΡΙΑ

19501 και άνω

0

18001-19500

1

17001-18000

2

16001-17000

3

15001-16000

4

14001-15000

5

13001-14000

6

12001-13000

7

11001-12000

8

10001-11000

9

9001-10000

10

8501-9000

11

8001-8500

12

7501-8000

13

7001-7500

14

6501-7000

15

6001-6500

16

5501-6000

17

5001-5500

18

4501-5000

19

4001-4500

20

3501-4000

21

3001-3500

22

2501-3000

23

0 - 2500

24

 

ΑΛΛΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΜΟΡΙΑ

1.  Ο φοιτητής είναι ορφανός

 

α. από ένα γονέα

5

β. και από τους δύο γονείς

10

2.   Ο φοιτητής είναι τέκνο αγνοούμενου ή πεσόντος

8

3.   Ο φοιτητής προέρχεται από μονογονεϊκή οικογένεια

1

4.   Οι γονείς ή ο ίδιος ο φοιτητής λαμβάνουν δημόσιο βοήθημα      

1

5.   Ο φοιτητής ανήκει σε προσφυγική οικογένεια     

1

6.   Ο φοιτητής είναι τέκνο εγκλωβισμένων γονέων (μόρια ανά γονέα)

5

7.   Οι γονείς πάσχουν από σοβαρή ασθένεια ή αναπηρία

 

α. ένας γονέας 

5

β. δύο γονείς    

10

8.   Ο φοιτητής πάσχει από σοβαρό πρόβλημα υγείας          

3

9.   Ο φοιτητής ανήκει σε οικογένεια με τρία ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα (Εάν τα εξαρτώμενα τέκνα είναι περισσότερα + 1 μόριο για κάθε επιπλέον)

1

 1. Βαθμός Απολυτηρίου Λυκείου (νεοεισερχόμενοι φοιτητές)

ΒΑΘΜΟΣ

ΜΟΡΙΑ

19.50-20

30

19-19.49

28.5

18.50-18.99

27

18-18.49

25.5

17.50-17.99

24

17-17.49

22.5

16.50-16.99

21

16-16.49

19.5

15.50-15.99

18

15-15.49

16.5

14.50-14.99

15

14-14.49

13.5

13.50-13.99

12

13-13.49

10.5

12.50-12.99

9

12-12.49

7.5

11.50-11.99

6

11-11.49

4.5

10.50-10.99

3

10-10.49

1.5

0-9.99

0

 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗΣ

Οι φοιτητές/εργοδοτούμενοι, δεσμεύονται για 24 (είκοσι τέσσερις) μήνες παραμονής στην Εταιρεία Cablenet μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Ηλεκτρολογικών Συστημάτων. Σε αντίθετη περίπτωση, θα καταβληθεί στην εταιρεία το ποσό που αντιπροσωπεύει το κόστος της υποτροφίας που καταβλήθηκε από την εταιρεία, ανάλογα από την περίοδο αποχώρησης.

 • Αποχώρηση κατά τον 1ο-6ο μήνα  μετά την απόκτηση διπλώματος επιστρέφεται στην Cablenet το 100% του ποσού της υποτροφίας που καταβλήθηκε
 • Αποχώρηση κατά τον 7ο-12ο μήνα  μετά την απόκτηση διπλώματος επιστρέφεται στην Cablenet το 75% του ποσού της υποτροφίας που καταβλήθηκε
 • Αποχώρηση κατά τον 12ο-18ο μήνα  μετά την απόκτηση διπλώματος επιστρέφεται στην Cablenet το 50% του ποσού της υποτροφίας που καταβλήθηκε
 • Αποχώρηση κατά τον 19ο-24ο μήνα  μετά την απόκτηση διπλώματος επιστρέφεται στην Cablenet το 25% του ποσού της υποτροφίας που καταβλήθηκε

Διευκρινίζεται ότι η δέσμευση δεν αφορά περιπτώσεις αποχώρησης του εργοδοτούμενου λόγω κατάργησης θέσης ή περικοπών.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

1. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν ειδικό έντυπο αίτησης.
2. Οι συμπληρωμένες αιτήσεις μαζί με τα απαιτούμενα πιστοποιητικά/δικαιολογητικά να υποβληθούν ηλεκτρονικά στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 20/09/2021.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ, ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Όλες οι πλήρεις αιτήσεις που θα υποβληθούν έγκαιρα και θα συνοδεύονται από όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά, θα μοριοδοτηθούν με βάση οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια, καθώς και τις ακαδημαϊκές επιδόσεις των ενδιαφερομένων.

Friday the 12th.

@2023 Frederick Institute of Technology | Privacy Policy